ACTE NECESARE

 1. copia buletinului de identitate (cu prezentarea originalului);
 2. actul de studii, cu anexa respectivă (absolvenți liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, depun certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 3. 4 fotografii 3×4 cm;
 4. dovada achitării taxei de înscriere;
 5. dovada achitării contractului de studii (studenții care vor face studii la învățământ cu taxă).
 6. certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 7. livretul militar, dacă este cazul;
 Note:
 1. Candidații care au beneficiat de facilități, dar sistemul eAdmitere nu a putut extrage astfel date și a fost necesar să fie anexată copia actului confirmativ, vor prezenta comisiei (dacă este cazul) actul în original pentru a-și confirma statutul.
 2. Candidații care participă la concursul de admitere în baza diplomei de studii superioare/ de licență/ integrate și optează pentru studii cu finanțare din buget, vor selecta în sistem opțiunea prin care confirmă că nu au făcut studii cu finanțare bugetară. La înmatriculare, candidatul va include în dosar o adeverință care confirmă studiile realizate cu taxă, eliberată de instituția de învățământ superior absolvită.
 3. Depunerea în original a actelor pentru înmatricularea la specialitatea/programul de studii și instituția de învățământ superior aleasă se face doar după afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, în termenul de depunere stabilit.
 4. Neprezentarea actelor în original, din vina candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în instituția de învățământ superior respectivă.
 5. Depunerea actelor în original se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de procură autorizată la notar.

Actele se depun pe adresa: mun. Cahul, str. Independenței 1, Sala de Festivități (Aula Magna), etajul 2

Orele de depunere a dosarelor: 

 • luni-vineri: 8.00-16.00

* Taxa de admitere - 150 lei.